โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > นายอำเภอภูเวียง ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน

นายอำเภอภูเวียง ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลภูเวียง ตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ผลการสำรวจตรวจเยี่ยมอาหาร พบว่ามีอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยมีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน


วันที่ : 25 มิ.ย. 2561