โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา


วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โดย นายธงชัย  สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤมล เวียงยศ และนายปราโมทย์ ศรีชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นศิริมงคล     ณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 


วันที่ : 13 ก.ค. 2560