โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68


 

 วันที่ 10 มกราคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 กิจกรรม 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรีญทองแดง 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติได้แก่

1.กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
เด็กหญิงณัฐวรา รักสกุล 
เด็กหญิงกิตติญา ทรงรอด

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา 
นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์

2.กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ 
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูจันทร์ 
เด็กชายจันทร์ดนัย เดวิดคุ๊ค 
เด็กชายฐิตินันท์ จันทร์เจือ 
เด็กชายณัฐภัทร ศรีรักษา 
เด็กหญิงนรีกานต์ ยิ่งยืน 
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลพิทักษ์ 
เด็กหญิงปวิชญา คำภานาง
เด็กชายพรรณา เปียกสอน 
เด็กหญิงสุภลักษณ์ นวลนิรันทร์ 
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุปวันดี

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนวรัตน์ พลสาร 
นางนริชยา ศึกษา 
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย

3.กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ 
เด็กหญิงฐิดาพัชร์ ภาษี 
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ยามา 
เด็กหญิงพันนิพา หงอกแก้ว

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย 
นางสาวอุทุมพร ขุนทุม

4.กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ 
เด็กชายพฤนท์ ถาวรยุติธรรม

ครูผู้ฝึกสอน 
นายธงศักดิ์ ศรีสงคราม

5.กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ 
เด็กหญิงณัฐชา ศรีรักษา 
เด็กหญิงศิวปรียา วงค์แสนคำ

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา 
นางกรรฑิมา แข้นา

6.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 
เด็กชายธนกร แก้วเวียง

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกัลยา ขันละคร

7.กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 
เด็กหญิงกุลนันทน์ ขอบไชย 
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ สมใจ 
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ วงษ์ทรงยศ

ครูผู้ฝึกสอน 
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี 
นางสาวทิพาพร ศรีสวัสดิ์

8.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 
เด็กชายวศุรัฐ สิงขรณ์

ครูผู้ฝึกสอน 
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย

9.กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 
เด็กชายกิตติพัศ วรวัตร

ครูผู้ฝึกสอน 
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี

10.กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 
เด็กหญิงนาขวัญ เครือสุคนธ์ 
เด็กหญิงปารณีย์ ชาโท
เด็กชายภัทรพล รำเพยพล

ครูผู้ฝึกสอน 
นางนันทกา แสนคำภา 
นางสาวสุรภา แก้วอ่อนดี

11.กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับชาติ เด็กชายจารุศักดิ์ จันทะแจ่ม

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวจิราพร โพธิญาณ

12.กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับชาติ
เด็กชายปิติภัทร สาระพันธ์ 
เด็กชายภูริภัทร อายุยืน

ครูผู้ฝึกสอน 
นางธีระภัทร์ ประวันจะ
นางสาวทิพาพร ศรีสวัสดิ์

13.กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับชาติ
เด็กชายกฤตพล ศิริไชยจำนงค์ 
เด็กชายกิตติสัณห์ ขอดแก้ว

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา 
นายเดชา สุจริต

14.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
เด็กหญิงจิราพัชร โพธิญาณ 
เด็กชายปราการ บังลาด 
เด็กหญิงสุภัทราวดี ทับบุญ

ครูผู้ฝึกสอน 
นางวันวิสาข์ ศรีวิไล 
นางสาวโศรดา นามแสง


วันที่ : 10 ม.ค. 2562