โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขัน EP/MEP Open house 2018

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขัน EP/MEP Open house 2018


พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขัน EP/MEP OPEN HOUSE ครั้งที่ 11

1.Impromptu Speech Competition 
Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงพรรณรัตน์ คิดถูก
Pannarat Kidthook

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Rutchanee Neerasen
Miss Autumn Wable

2.Science Project 
Competition
Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงธัญชนก ทัพซ้าย
Thanchanok Tupsai
เด็กหญิงทักษพร ลิพลทา
Thaksaporn Lipholta
เด็กชายกิตติพัศ วรวัตร
Kittipat Worawat

ครูผู้ฝึกสอน
Mrs. Saowaluck Worakhonburee
Miss Surapha Kaewaondee
Mr. Alfredo Buena Gepila

3.Math Project 
Competition
Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ วงษ์ทรงยศ
Tipsukhont Vongsongyos
เด็กชายชนินทร์ภูมิ ไชยศาสน์
Chaninphum Chaiyasan
เด็กหญิงกานภัทร ทาบุญ
Kannapat Taboon

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Thipaphorn Srisawat
Mr. Pichit Sopawan
Miss Lydia Mabry
Miss Sasithorn Meksong

4.Singing Competition
Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงนรีกานต์ ยิ่งยืน
Nareekan Yingyuen

ครูผู้ฝึกสอน
Mrs.Oraya Sopan
Miss Heather Elizabeth Jackson

5.Story Telling 
Competition Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กชายพฤนท์ ถาวรยุติธรรม
Prin Thawornyutitum

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Autumn Wable
Miss Thawanrat Hancheongchai

6.Singing Competition
Lower Primary (P.1-3)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงธนิสร รักษา
Thanisorn Raksa

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Heather Jackson
Miss Wipapan Sankumpa

7.Story Telling Competition
Lower Primary (P.1-3)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขสวัสดิ์
Suwanan Suksawat

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Autumn Wable
Miss Methinee Aksorn

8.Spelling Bee
Competition
Upper Primary (P.4-6)
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงภัทรธิดา หมั่นมี
Phattarathida Munmee

ครูผู้ฝึกสอน
Mr.Phumirat Kaewutthang
Mr. Anthony Mars G Manaois

9.Spelling Bee
Competition
Lower Primary (P.1-3)
ได้เข้าเข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กชายภัทรพล สาระพันธ์
Phatharapon Saraphan
เด็กหญิงประภัสสร ปัตตังเว
Papussorn Pattangwe

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Onuma Thongput
Miss Heather Elizabeth Jackson

10.Quiz Competition
Upper Primary (P.4-6)
ได้เข้าเข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กชายวศุรัฐ สิงขรณ์
Wasurath Singkhon
เด็กชายปิติภัทร สาระพันธ์
Pitipat Saraphan

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Sasithorn Meksong 
Mrs. Saowaluck Worakhonburee

11.Impromptu Speech 
Competition Lower Primary (P.1-3)
ได้เข้าเข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กหญิงณัฐชานันท์ กุลโฮง
Natchanan kulhong

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Rutchanee Neerasen 
Miss Autumn Wable


วันที่ : 10 ม.ค. 2562