โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โดย นายธงชัย  สุขสม ผู้อำนวยการโรเรียน มอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเหรียญทองชมเชย คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับนานาชาติ กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ 2018 (The International Mathematic and Mental Arthmetic Competition 2018

เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายจารุศักดิ์  จันทะแจ่ม

เหรียญทองชมเชย คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เหรียญทองชมเชย คณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


วันที่ : 23 ส.ค. 2561