โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ > เกียรติยศเราสร้างเองได้

เกียรติยศเราสร้างเองได้


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และรับเกียรติบัตร ในงานเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองขึ้นรับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 11 รางวัล ในระดับประเทศ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 และกิจกรรมรำวงมาตรฐาน ป.4-6 และในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีรางวัลครูผู้สอนนักเรียนคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร้อยละ 3 และรางวัลสถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 


วันที่ : 31 พ.ค 2561