โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลบุคลากร
  ที่ปรึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ปฐมวัย
  ธุรการ
  ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ ช 3 / นักการภารโรง
หน้าแรก > ข้อมูลบุคลากร > ที่ปรึกษา

ชื่อ : นายธงชัย สุขสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ : นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
ชื่อ : นางนฤมล เวียงยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ : นายจิตติพล โสภา
ตำแหน่ง : รองผูอำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ