โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์หลักในการจัดการศึกษา

 
1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
 
3.สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 
4.เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
 
5.ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่แข็งแรง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม: สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม การรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้
 
2. พัฒนา ระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ทางการศึกษา : สถานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายภาคีเครือข่าย อุปถัมป์มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยการประสานงาน มีการวางแผนงานร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา
 
3. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม : สถานศึกษาจะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 
4. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ : สถานศึกษามีจะเพิ่มขีดความสามารถของครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสามารถในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เหมาะกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย : สถานศึกษาจะปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ต่อบุคลากร ในสถานศึกษาและสาธารณชนให้ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ : สถานศึกษาจะพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ : สถานศึกษามีการปรับปรุงและ พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยแลละเกิดประโยชน์สูงสุด
 
8. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

 
1. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะตามหลักสูตร
 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงความรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
 
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
 
7. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
8. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
9. พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ
 
10. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
 
11. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
12. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
13. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
14. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ

 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน
 
4. พัฒนาความเป็นเลิศทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
 
5. พัฒนาระบบนิเทศภายใน
 
6. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 
7. ส่งเสริมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน
 
8. พัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย
 
9. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
10. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
 
11. ส่งเสริมการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาวิชา
 
12. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดี
 
13. ส่งเสริมการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้ความเห็นชอบ ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทาง ตลอดจน รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน
 
16. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยี
 
17. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
18.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองรายละเอียดงบประมาณโครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี