โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2560
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
                                        ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ  
 
 
 ที่
 
ระดับชั้น 
 
 จำนวนนักเรียน   รวม
 
 ครูประจำชั้น
 
 ชาย  หญิง
 1 อนุบาล 1/1 18  21  39 ,นางสมภาร  น้อยก่ำ นางระพีพรรณ  บุ้งทอง
 2 อนุบาล 1/2  19  20  39  นางสาวเชาวรัตน์  มหาเสนา
 3 อนุบาล 2/1   23  16  39  นางระอองดาว  คงภูเขียว
 4 อนุบาล 2/2  20  18  38  นางอัญชลี  ศรีรักษา
  รวม   80 75  155  
 5 ประถมศึกษาปีที่ 1/1   16  18  34 นางศรีนวล  เครือจันทร์ ,นายประสบสุข  รำเพยพล
 6 ประถมศึกษาปีที่ 1/2   21  12  33 นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
 7 ประถมศึกษาปีที่ 1/3   13  21  34 นางสาวกนกพิชญ์  พลมุข
 8 ประถมศึกษาปีที่ 1/4   12  19  31 นางกรรฑิมา  แข้นา
 9 MEP 1
 11  15  26 นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
  รวม   73  85 158  
 10 ประถมศึกษาปีที่ 2/1    15 17  32 นางวิลาวัลย์  รักษ์มี
 11 ประถมศึกษาปีที่ 2/2     14  17  31 นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี
 12 ประถมศึกษาปีที่ 2/3     14  17  31 นางพรทิพย์  แก้วอุดทัง
 13 ประถมศึกษาปีที่ 2/4   13  18  31 นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 14 MEP 2  
 13  11  24 นางชุติมาพร  บุตรเวียงพันธ์
  รวม   69  80 149
 
 15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1     13  27 40 นางประกอบ  อักษร
 16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2   22  14 36 นางธีรภัทร์  ประวันจะ
 17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3   17  20 37 นางสาวจิราพร  โพธิญาณ
 18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4   20  14 34 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
19 MEP 3    14
 14  28 นางอรญา  โสภัณ
  รวม   86  89  175  
 20 ประถมศึกษาปีที่ 4/1      15 25  40 นางเสงี่ยม  หมั่นมี,นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 21 ประถมศึกษาปีที่ 4/2   15  19  34 นายสมชาติ  อภัย
 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/3   17  17  34 นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์,นายชาติชาย  รักษา   
 23 ประถมศึกษาปีที่ 4/4   16  18  34 นางสาวนวรัตน์  พลสาร
 24 MEP 4  12  13  25 นางสาวธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย 
  รวม   75  92  167  
 25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1    11  33  44 นางนันทกา  แสนคำภา,นายชาญชัย  บัวผาย 
 26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2     23  16  39 นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย  
 27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3     23  16  39 นางนริชยา ศึกษา 
 28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4     23  17  40 นางนันทกา  ชาโท , นายเดชา  สุจริต
 29
MEP5
 12  10  22 นายพิชิต  โสภาวรรณ์
  รวม
 92  92  184  
 30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1     15  26  41 นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี 
 31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2  17  24  41 นางสกุลรัตน์  นามน้อย, นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3   25  15  40 นางอรทัย  นาคเสน , นางวันวิสาข์  ศรีวิไล
 33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4   24  16  40 นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์, นายสมชาย  นาคเสน
 34 MEP 6  8  17  25 นางสาวกัลยา ขันละคร
  รวม   89  98  187  
     รวมทั้งหมด  564 611 1175  
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560