โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน

1 ชื่อและที่ตั้ง 

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 265 หมู่ 3 ถนนภูเวียง- กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150 โทร 043-291890 โทรสาร 043-292143 
 

2 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2461 โดยนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้ก่อตั้ง ดำรงอยู่โดยใช้เงินศึกษาพลี ต่อมาจึงได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเรียนหลังแรก คือศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 
ต่อมาเมื่อโรงเรียนมีที่ดินเป็นของตนเอง และได้รับเงินงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 003 และแบบ ป.1 ซ มีผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ช่วยเหลือก่อสร้างรั้ว ซุ้มประตูและสิ่งปลูกสร้างอื่นตลอดมา
 
 
 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน มี 6 หมู่บ้าน ดังนี้
 
1. บ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูเวียง
 
2. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 ตำบลภูเวียง
 
3. บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุงธนสาร
 
4. บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร
 
5. บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบล หนองกุงธนสาร
 
6. บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ 


 

3 ข้อมูลรหัสโรงเรียน

รหัสโรงเรียน (190) 
 
รหัสหนังสือราชการ 04029.190/
 
ระยะทางห่างจาก เขตพื้นที่การศึกษา 53 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียน 0-4329-1890 โทรสาร 0-4329-2143 
 

4 พื้นที่ของโรงเรียน

พื้นที่ 18 ไร่ 50 ตารางวา