โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561   
สารบัญ61
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน61
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลการได้รับรางวัล61
ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.61
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 61 , 1 ต.ค 61
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน61ปีการศึกษา 2560   
สารบัญ60
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน60
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
ข้อมูลการได้รับรางวัล60

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.60
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 60 , 1 ต.ค 60
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ระดับประเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน60ปีการศึกษา 2559   
สารบัญ59
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลการได้รับรางวัล59

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 59 , 1 ต.ค 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ระดับประเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน59               ปีการศึกษา 2558   
สารบัญ58
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน58
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2558 
ข้อมูลการได้รับรางวัล58

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.58
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 58 , 1 ต.ค 58
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน58