โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > จำนวนบุคลากร

 

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ปีการศึกษา 2559

 

 ลำดับที่  ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1    
 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3    
 3 ข้าราชการครู  48    
 4 พนักงานราชการ  0    
 5 ครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP  5    
 6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1    
 7 ครูชาวต่างชาติ 6    
 8 เจ้าหน้าที่ธุรการ  1    
 9 นักการภารโรง  1    
 10 แม่บ้าน  2    
    รวมทั้งส้ิน  68    
 
  ข้อมูล ณ วันที่   1  พฤศจิกายน  2561
                                                                               ข้อมูลบุคลากร