โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 
ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงเครือข่ายภาคี มีวิชาการเลิศล้ำ นำสู่มาตรฐานสากล
 

พันธกิจ

 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
 
3. ประสานชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
4. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจัดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล
 
6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพ