โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนทุกคนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม  ทัดเทียมกันตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล

            2.   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 (3R 8C)

            3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

สู่การเป็นมืออาชีพ

            4.   เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสู้การเป็นสถานศึกษา
ชั้นนำระดับชาติ

            5.  น้อมนำ  “ศาสตร์พระราชา”  เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน