โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 
2. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้งาน
 
3. ครูและผู้เรียนมีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 
4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษา
 
5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
 
7. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ