โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง

มาร์ชนาก้านเหลือง [ Download ]

คำร้อง / ทำนอง
จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
นางนันทกา  ชาโท
จินตนา ทองศรี
สกุลรัตน์ นามน้อย
 
นาก้านเหลือง ปราดเปรื่อง ทางภูมิปัญญา           แหล่งวิทยา วิชากล้าแกร่งเกินใคร
 
เหลืองน้ำตาล สีธงสะบัดแกว่งไกว                        สัญลักษณ์ยิ่งใหญ่หลอมดวงใจเราไว้รวมกัน
 
สามัคคี เรามีวินัยคงมั่น                                            เราร่วมสร้างสรรค์ทุกงานไม่หวั่นใด ใด
 
การกีฬา ก็ไม่เป็นสองรองใคร                                เราจึงภูมิใจในสถาบันการศึกษา
 
พวกเรา มาร่วม มือกัน                                              สมัคร รักมั่น ร่วมใจ พัฒนา
 
สร้างสรรค์ เพื่อปวงประชา                                      รักและศรัทธา สถาบันของเรา
 
พวกเรา ตั้งใจที่จะฝึกฝน                                         สร้างเยาวชนให้เป็นกำลังยิ่งใหญ่
 
นาก้านเหลืองของเราพร้อมก้าวต่อไป                   สร้างสรรค์เด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม