โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน > โครงสร้างเวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6      
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160      
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160      
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120      
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120      
- ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 80 80 80 80 80 80      
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม      
- ภูมิศาสตร์      
- เศรษฐศาสตร์      
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40      
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40      
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120      
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 120 120 120      
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 840 840 840      
รายวิชาเพิ่มเติม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40      
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ชุมนุมตามความสนใจ
40 40 40 40 40 40      
กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ 30 30 30 30 30 30      
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 10 10 10 10 10      
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1000 ชั่วโมง  

Download เอกสารอ้างอิง