โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

คณะบุคลากร > ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

 
1.นายสุข บุตรเวียงพันธ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
2.นายวน ธนะภูมิชัย
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
3.นายอำคา สีหาราช
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
4.นายเขียน สำราญวงษ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
5.นายทวี แสนเศษ
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
6.นายเลขา การุณยเวช
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
7.นายปรีชา ศรีสด
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
9.นายสุระพล ฝ่ายจำปา
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
10.นายไชยพร จำปาวงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 
 
11.นายชวลิต เครือสุคนธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
12.นายบรรเลง นาสมผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
13.นายวีระศักดิ์ สาระผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปี 2550 - 2555
 


 
14.นายธงชัย  สุขสม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปี  2555-ปัจจุบัน
 
 

รายนามผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

นายสมาน วันพุดชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 
นายคำพันธ์ อัครพิทยาอำพน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 
นายสง่า มีทุม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
นายนิรุจน์ นครศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
  นายสมศักดิ์  จันทร์รักษ์ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ปี 2559- ปัจจุบัน
 
  นางนฤมล  เวียงยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ปี 2559- ปัจจุบัน
 
  นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ปี 2559- ปัจจุบัน