โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับประเทศ
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับประเทศ ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
12/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงสุพัตรา ศรีภูธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
12/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงกิ่งชนะชล กองสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
12/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
12/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
11/2/0 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กชายณัฐพงษ์ ประชา ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1
11/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กชายสุรศักดิ์ รักษาภักดี ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1
11/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กชายจิตรกร สอนจันโท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1
11/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กชายฐิตินันท์ จันทร์เจือ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1
11/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุปวันดี ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1
11/2/2018 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงธนิตา เทพนอก ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1