โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับประเทศ
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับประเทศ ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
29/1/2017 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
29/1/2017 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
29/1/2017 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงกิ่งชนะชล กองสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
29/1/2017 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงสุพัตรา ศรีภูธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204
20/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ครู นางสมภาร น้อยก่ำ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง กทม.
20/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ครู นางศรีนวล เครือจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง กทม.
20/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น นักเรียน เด็กชายทินภัทร ธงอาษา ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง กทม.
20/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น นักเรียน เด็กชายรุ่งสุริโย ผลเพี้ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง กทม.
20/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น นักเรียน เด็กหญิงกฤษฎาพร กองจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ดินแดง กทม.
19/2/2014 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทยคิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี