โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับภาค
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับภาค ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
21/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงกิ่งชนะชล กองสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงสุพัตรา ศรีภูธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
21/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
21/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กชายณัฐภัทร เหลาเพ็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กชายกฤตพล ศิริไชยจำนงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ครู นายเดชา สุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงภีรดา ทวีชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรีญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 นักเรียน ด็กหญิงณัฐชา ศรีรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4