โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับภาค
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับภาค ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงพิชามญธุ์ แป้นสันเทียะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กชายจิระศักดิ์ หินเทา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงกุลนันทน์ ขอบไชยแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ครู นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร
20/12/2017 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ครู นางสาวกัลยา ขันละคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร
7/12/2016 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316
7/12/2016 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ครู นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316
7/12/2016 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงกิ่งชนะชล กองสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316
7/12/2016 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงสุพัตรา ศรีภูธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316
9/12/2016 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ครู นางวันวิสาข์ ศรีวิไล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์