โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับศูนย์เครือข่าย
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับศูนย์เครือข่าย ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ทีม ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียน เด้กหญิงเสาวรส
อุปพลเสถียร
เด้กหญิงเสาวลักษณ์
อุปพลเสถียร
เด็กหญิงพรรณราย
วงษ์ณะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร ทีม ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียน เด็กหญิงกัญญารัตน์
คำพง
เด็กหญิงสุมลฑา
แทนกลาง
เด็กหญิงกฤษฎาพร
กองจันทร์
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป.1-6 ทีม บกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียน เด็กชายศิวัช
ศรีทา
เด็กชายวัชรพงษ์
วิวัฒน์วงตระกูล
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ป.1-6 ทีม บกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียน เด็กหญิงพัชราพร
โทผา
เด็กหญิงกิตติมา
ดีใหม่
เด็กหญิงชนิกานต์
ขุมดินพิทักษ์
เด็กหญิงสุทธิดา
ผาพรม
เด็กหญิงสุมินต์ตา
สุขมนตรี
เด็กหญิงพลอยนภา
อุตรนคร
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 นักเรียน เด็กชายนราติพงษ์
แสงฤทธิ์
เด็กชายอนุชิต
ทบประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เดี่ยว นักเรียน เด็กหญิงมาริสา
หาญวระ
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เหรียญทอง การแข่ง Crossword ป.1-6 ทีม นักเรียน เด็กชายอภิบัณฑิต
เครือไกรวรรณ
เด็กชายเดโชพล
นิสังกาศ
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เหรียญทอง ผลงานคณิตด้วย GSP ป.1-6 ทีม นักเรียน เด็กหญิงศิริกมล
ยอดสุุวรรณ
เด็กหญิงชุติมา
โคตรเวียง
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เหรียญทอง คิดเลขเร็วป.1-3 เดี่ยว นักเรียน เด็กหญิงวริษา
โทวิชา
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง
5/10/2012 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน เด็กหญิงกัลยรัตน์
ตรีเพชร
เด็กหญิงสุมาริน
ปรีพูล
เด็กหญิงอติเทพ
พันธ์ศรี
โรงเรียนอนุบาลภูเีวียง