โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับเขตพื้นที่
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับเขตพื้นที่ ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ครู นางเสงี่ยม หมั่นมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ครู นางสมพร แก้วพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงอุไรวรรณ ทุมแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงอภิญญา ฝ่ายบุญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงมนฑาทิพย์ ศรีราชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เสริฐเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงบุษรา ฝ่ายบุญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
7/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 นักเรียน เด็กหญิงญาณัจฉรา ชัยเดช โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119
9/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ครู นายสมชาติ อภัย โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร2 ห้อง หน้าอาคาร2
9/10/2015 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ครู นางสมพร แก้วพรม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร2 ห้อง หน้าอาคาร2