โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา


หน้าแรก > ลิงค์อ้างอิง
   ลิงค์ที่น่าสนใจ( 9 )
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สมศ.
DATA ON WEB
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรมบัญชีกลาง
คุรุสภา
   ลิงค์โรงเรียนอื่น ๆ( 27 )
โรงเรียนบ้านโนนโก
บ้านนาก้านเหลือง
ชุมชนโนนหันวัครู
นาหนองทุ่มวิทยาคม
หนองเขียดมิตรภาพ205
หนองกุงพิทยาคม
บ้านธาตุ
บ้านวังยาว
โคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือ
หนองขามวิทยาคาร