โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
วันที่ หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
   14 ธ.ค. 2558 ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL
   29 ก.ค. 2558 สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL
   27 ก.ค. 2558 กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2
   17 ก.ค. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
   12 ก.ย. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
   3 ก.ค. 2556 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา ตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
   24 มิ.ย. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
   27 ก.พ. 2556 คณะครูจากโรงเรียนในอำเภอบ้านแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
   7 ก.ย. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตก์ เขต 2
   28 ส.ค. 2556 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
   23 ส.ค. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียน
   20 ก.ค. 2555 โรงเรียนคลอง1 แก้วนิมิต ประทุมธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน เรื่องการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน
   25 พ.ค. 2555 สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
   11 พ.ย. 2554 กลุ่มโรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขก.1
   30 ก.ย. 2554 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขก.1
   21 ก.ย. 2554 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
   21 ก.ย. 2554 โรงเรียนบ้านหนองคู
   8 ก.ย. 2554 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขก.1 จำนวน 45 โรงเรียน
   29 ก.ค. 2554 โรงเรียนบ้านห้วยบง
   29 ก.ค. 2554 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์