พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 2 หน้า