ประชาสัมพันธ์

13 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
2 มิ.ย. 2562
นิเทศความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
19 พ.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
19 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
19 พ.ค. 2562
ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
11 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562