บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เปิดอ่าน 1190 ครั้ง

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

                   ตามที่ได้มี   ประกาศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

003

นางวิลาวัลย์   รักษ์มี

 

 

 

 

 

                  

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ในวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 9.00 น.

                                      ประกาศ ณ วันที่   27   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดประกาศ