การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนฯ

วันที่ 20 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 87 ครั้ง

17 มิถุนายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย กระบวนการคิขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น