ชื่นชม นักเรียนคนเก่ง

วันที่ 29 ส.ค. 2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ชมเชย นักเรียนคนเก่ง
เข้าร่วมทดสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตตรวจราชการที่ 12
“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ครั้งที่ 1
ผ่านเข้าสอบรอบที่ 2 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เด็กหญิงวรัณปภา คำมุงคุณ Mep 6
เด็กชายวันชนะชาญ ทวนวิเศษกุล Mep 5
เด็กหญิงวิชญาพร วิเศษสมบูรณ์ ป.5/1