ข้อมูลพื้นฐานของสภานักเรียน

สังกัด                                              
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

คำขวัญของสภานักเรียน                    
หนึ่ง สมองจักตรองกรองความคิด
สอง  มือประดิษฐ์กิจกรรมนำวิถี
สาม ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดี
สี่ ใจนี้มอบแด่องค์พระราชา

เอกลักษณ์ของสภานักเรียน               
ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสภานักเรียน  
มีภาวะผู้นำ กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมจิตอาสา รู้ค่าความพอเพียง

วิสัยทัศน์สภานักเรียน
สร้างและขยายเครือข่าย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ                      
        
พันธกิจของสภานักเรียน
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
2. ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกการบริหารงานสภานักเรียนโดยการปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีและถูกต้องระหว่างนักเรียนในโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภายนอก
5. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบ
สภานักเรียนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้

เป้าประสงค์ของสภานักเรียน
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถขยายผลประชาธิปไตยออกไปสู่ชุมชนและสามารถนำหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความยั่งยืน
4. นักเรียนมีกระบวนการคิดและกระบวนการทำงาน คิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสภานักเรียน
1. มีทักษะภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดีและถูกต้อง
2. กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าประสาน กล้าแสดงออก
3. รักษาพิทักษ์สิทธิของตนเองและเพื่อนนักเรียน
4. สำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได้ถูกต้องและเหมาะสม
6. ยึดหลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ และสันติวิธี ในการทำงาน
7. ร่วมสืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมไทย