งานเลขานุการสภานักเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุมสภานักเรียน จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการประชุม และนำเสนอรายงานการประชุมสำหรับกรรมการสภานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.เสนอรายงานการประชุมให้กรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียนตรวจและเสนอรายงานการประชุม
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
3.เป็นผู้ประสานงานและนัดหมายการประชุมสภานักเรียนให้กรรมการสภานักเรียนทราบ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่สภานักเรียนเชิญประชุม
4.จัดทำแบบลงลายมือชื่อและลงเวลาในการปฏิบัติงานของกรรมการสภานักเรียน และให้กรรมการสภานักเรียนลงลายมือชื่อและเวลาที่ปฏิบัติงานทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่