กลุ่มบริหารทั่วไป

บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรับผิดชอบงานด้านการประสานงาน ติดต่อการใช้สถานที่การพัฒนาภูมิทัศน์ ดำเนินกิจกรรม ๕ส  รวมถึงช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มงานอื่น ๆ พร้อมทั้งต้อนรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมของสภานักเรียนและโรงเรียนขุขันธ์