กลุ่มอำนวยการ

บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ                                                 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำนักงานสภานักเรียน งานธุรการ งานประสานงาน งานติดต่อนัดหมาย
การประชุมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการ