กลุ่มวิชาการ

บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการศึกษาพิเศษดูแลงานผลิตสื่อและควบคุมงานโสตทัศนศึกษา  และสารสนเทศ  งานวัดและประเมินผล