กลุ่มกิจการนักเรียน

บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ
        มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน ประสานงานกับโรงเรียนและชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยงานสารวัตรนักเรียนและ
ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงสร้างองค์กรห้องเรียนสีขาวของนักเรียนทุกห้องเรียน