เหรัญญิก

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย จัดทำรายการขอซื้อ ขอจ้างประสานงานดำเนินการของบประมาณการดำเนินโครงการ งาน กิจกรรม และทำบัญชีวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ของสภานักเรียน
2.ควบคุมบัญชีเบิก - คืนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  พร้อมทั้งประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง