เอกลักษณ์
เอกลักษณ์

 นักเรียนมีความรู้  ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แสวงหาความรู้โดยใช้สื่อ ICT