จำนวนห้องเรียน
 จำนวนห้องเรียน  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ปีการศึกษา  2562

 ที่ ระดับชั้น  จำนวนห้องเรียน 
1 อนุบาล 2  3  
อนุบาล 3   3  
ประถมศึกษาปีที่  1  5  
4 ประถมศึกษาปีที่  2   5  
5 ประถมศึกษาปีที่  3   5  
6 ประถมศึกษาปีที่  4 5  
7 ประถมศึกษาปีที่  5  5  
8 ประถมศึกษาปีที่  6  5  
   รวม  36  

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562