จำนวนบุคลากร

 

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ปีการศึกษา 2559

 

 ลำดับที่  ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1    
 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3    
 3 ข้าราชการครู  48    
 4 พนักงานราชการ  0    
 5 ครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP  5    
 6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1    
 7 ครูชาวต่างชาติ 6    
 8 เจ้าหน้าที่ธุรการ  1    
 9 นักการภารโรง  1    
 10 แม่บ้าน  2    
    รวมทั้งส้ิน  68    
 
  ข้อมูล ณ วันที่   1  พฤศจิกายน  2561
                                                                               ข้อมูลบุคลากร