แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอุทุมพร ขุนทุม Click

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวฤทัยรัตน์  โสม้าว Click

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวไอรินทร์  เกษมาลาClick>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพัชรี  ราชแสง Click

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางฐิติยา กอมาตย์  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวจิตต์ประภา  ภูมิคอนสาร  Click>>

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี Click

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวโศรดา  นามแสง Click

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวอรทัย  ผิวหอม  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสุรินทร์  ระมัง  Click>>

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาววิลาสินี  อามาตย์  Click>>

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางวันวิสาข์ ศรีวิไล  Click>>