ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
                                        ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ  
 
 
 
 ที่
 
ระดับชั้น 
 
 จำนวนนักเรียน   รวม
 
 ครูประจำชั้น
 
 ชาย  หญิง
 1 อนุบาล 2/1  15  7            22   นางสาวกนกพิชญ์  พลมุข
 2 อนุบาล 2/2  16  6  22 นางสาวเชาวรัตน์  มหาเสนา
 2 อนุบาล 2/3  12  9  21 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 3 อนุบาล 3/1   16  11  27 นางระอองดาว  คงภูเขียว
 4 อนุบาล 3/2  15  12  27 นางอัญชลี  ศรีรักษา
 4 อนุบาล 3/3  15  11  26 นายชาติชาย  รักษา
  รวม   89  56  145  
 5 ประถมศึกษาปีที่ 1/1   17  21  38 นางศรีนวล  เครือจันทร์ ,นายประสบสุข  รำเพยพล
 6 ประถมศึกษาปีที่ 1/2   18  20  38 นางสาวอุทุมพร  ขุนทุม,นางสาวพัชรี  ราชแสง
 7 ประถมศึกษาปีที่ 1/3   19  19  38 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 8 ประถมศึกษาปีที่ 1/4   17  21  38 นางกรรฑิมา  แข้นา
 9 MEP 1
 14  12  26 นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ,นายภูมิรัตน์  แก้วอุดทัง
  รวม   85  93  178  
 10 ประถมศึกษาปีที่ 2/1    21  19  40 นางประกอบ  อักษร
 11 ประถมศึกษาปีที่ 2/2     19  21  40 นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี
 12 ประถมศึกษาปีที่ 2/3     19  18  37 นางฐิติยา  กอมาตย์
 13 ประถมศึกษาปีที่ 2/4   18  21  39 นางสาวจิตต์ประภา ภูมิคอนสาร,นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 14 MEP 2  
 14  15  29 นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์,นางสาวรัชนี  นีระเสน
  รวม   91  94  185
 
 15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1     15  25  40 นางธีรภัทร์  ประวันจะ,นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2   17  15  32 นางสาวโศรดา  นามแสง,นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
 17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3   16  15  31 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี
 18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4   16  14  30 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
19 MEP 3    7
 14  21 นางอรญา  โสภัณ
  รวม   71  83  154  
 20 ประถมศึกษาปีที่ 4/1      15   25  40 นางสาวกัลยา ขันละคร ,นางสมภาร  น้อยก่ำ 
 21 ประถมศึกษาปีที่ 4/2   11  24  35 นายสมชาติ  อภัย,นายสุรินทร์ ระมัง
 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/3   18  15  33 นางสาวอรทัย ผิวหอม
 23 ประถมศึกษาปีที่ 4/4   20  13  33 นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย
 24 MEP 4  8  6  14 นางสาวธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย 
  รวม   72  83  155  
 25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1    11  29  40 นางนันทกา  แสนคำภา,นายชาญชัย  บัวผาย 
 26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2     22  17  39 นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
 27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3     21  18  39 นางนริชยา ศึกษา,นายเดชา  สุจริต
 28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4     24  15  39 นางนันทกา  ชาโท , นางสาววิลาสินี  อามาตย์
 29
MEP5
 11  10  21 นายพิชิต  โสภาวรรณ์ 
  รวม
 89  89  178  
 30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1     12  24  36 นางสกุลรัตน์  นามน้อย, นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2  13  23  36 นางอรทัย  นาคเสน,นางสาวจิราพร  โพธิญาณ
 32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3   16  20  36 นางวันวิสาข์  ศรีวิไล,นางระพีพรรณ  บุ้งทอง
 33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4   22  14  36 นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์, นายสมชาย  นาคเสน
 34 MEP 6  11  12  23 นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี,นางสาวสุรภา  แก้วอ่อนดี
  รวม   74  93  167  
    รวมทั้งหมด  571          591 1162      
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562