ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
                                        ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ  
 
 
 
 ที่
 
ระดับชั้น 
 
 จำนวนนักเรียน   รวม
 
 ครูประจำชั้น
 
 ชาย  หญิง
 1 อนุบาล 2/1  14   11            25   นางสาวกนกพิชญ์  พลมุข
 2 อนุบาล 2/2  13  12  25 นางสาวเชาวรัตน์  มหาเสนา
 2 อนุบาล 2/3  15  9  24 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 3 อนุบาล 3/1   11  15  26  นางระอองดาว  คงภูเขียว
 4 อนุบาล 3/2  12  15  27  นางอัญชลี  ศรีรักษา
 4 อนุบาล 3/3  12  13  25  นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
  รวม   77  75  152  
 5 ประถมศึกษาปีที่ 1/1   21  18  39 นางศรีนวล  เครือจันทร์ ,นายประสบสุข  รำเพยพล
 6 ประถมศึกษาปีที่ 1/2   20  19  39 นางสาวอุทุทพร  ขุนทุม,นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
 7 ประถมศึกษาปีที่ 1/3   20  18  38 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 8 ประถมศึกษาปีที่ 1/4   17  20  37 นางกรรฑิมา  แข้นา
 9 MEP 1
 15  16  31 นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ,นายภูมิรัตน์  แก้วอุดทัง
  รวม   93  91 184  
 10 ประถมศึกษาปีที่ 2/1    14 19  33 นางประกอบ  อักษร,นายชาติชาย  รักษา
 11 ประถมศึกษาปีที่ 2/2     20  12  32 นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี
 12 ประถมศึกษาปีที่ 2/3     12  20  32 นางฐิติยา  กอมาตย์
 13 ประถมศึกษาปีที่ 2/4   14  18  32 นางสาวจิตต์ประภา ภูมิคอนสาร,นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 14 MEP 2  
 8  13  21 นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
  รวม   68  82 150
 
 15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1     14  22 36 นางธีรภัทร์  ประวันจะ,นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2   13  22 35 นางสาวโศรดา  นามแสง,นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
 17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3   17  15 32 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี
 18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4   19  12 31 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
19 MEP 3    9
 7  16 นางอรญา  โสภัณ
  รวม   72  78  150  
 20 ประถมศึกษาปีที่ 4/1      11   29  40 นางสาวกัลยา ขันละคร ,นางสมภาร  น้อยก่ำ 
 21 ประถมศึกษาปีที่ 4/2   23  15  38 นายสมชาติ  อภัย,นายสุรินทร์ ระมัง
 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/3   20  17  37 นางสาวอรทัย ผิวหอม
 23 ประถมศึกษาปีที่ 4/4   20  15  35 นางสาวนวรัตน์  พลสาร
 24 MEP 4  12  11  23 นางสาวธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย 
  รวม   86  87  173  
 25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1    14  26  40 นางนันทกา  แสนคำภา,นายชาญชัย  บัวผาย 
 26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2     16  19  35 นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย  
 27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3     16  18  34 นางนริชยา ศึกษา 
 28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4     17  17  34 นางนันทกา  ชาโท , นายเดชา  สุจริต
 29
MEP5
 11  12  23 นายพิชิต  โสภาวรรณ์
  รวม
 74  92  166  
 30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1     15  25  40 นางสกุลรัตน์  นามน้อย, นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2  12  27  39 นางอรทัย  นาคเสน,นางสาวจิราพร  โพธิญาณ
 32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3   25  14  39 นางวันวิสาข์  ศรีวิไล,นางระพีพรรณ  บุ้งทอง
 33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4   26  14  40 นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์, นายสมชาย  นาคเสน
 34 MEP 6  12  10  22 นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี,นางสาวสุรภา  แก้วอ่อนดี
  รวม   90  90  180  
    รวมทั้งหมด 560          595 1155       
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561