ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
                                        ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ  
 
 
 
 ที่
 
ระดับชั้น 
 
 จำนวนนักเรียน   รวม
 
 ครูประจำชั้น
 
 ชาย  หญิง
 1 อนุบาล 2/1  10  10  20   นางระอองดาว  คงภูเขียว
 2 อนุบาล 2/2  10  10  20 นางระพีพรรณ  บุ้งทอง
 3 อนุบาล 3/1   17  13  30 นางวิภารัตน์  โยปัดทุม
 4 อนุบาล 3/2  20  10  30 นางอัญชลี  ศรีรักษา
  รวม   57  43  100  
 5 ประถมศึกษาปีที่ 1/1   15  11  26 นางศรีนวล  เครือจันทร์ 
 6 ประถมศึกษาปีที่ 1/2   10  16  26 นางสาวพัชรี  ราชแสง,นางสาวทิพวรรณ  หาญเชิงชัย
 7 ประถมศึกษาปีที่ 1/3   13  13  26 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 8 ประถมศึกษาปีที่ 1/4   11  14  25 นางกรรฑิมา  แข้นา
 9 MEP 1
 7  8  15 นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ,นายภูมิรัตน์  แก้วอุดทัง
  รวม   56  62  118  
 10 ประถมศึกษาปีที่ 2/1    17  16  33 นางเสาวคนธ์  ศรีชาติ,นายชาติชาย  รักษา
 11 ประถมศึกษาปีที่ 2/2     21  12  33 นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี
 12 ประถมศึกษาปีที่ 2/3     18  14  32 นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 13 ประถมศึกษาปีที่ 2/4   19  13  32 นางสาวจิตต์ประภา ภูมิคอนสาร,นางประกอบ  อักษร
 14 MEP 2  
 11  21  32 นางสุกัญญา  สิทธิ์น้อย,นางสาวขวัญเกล้า  อุดม
  รวม   86  76  162
 
 15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1     21  11  32 นางธีรภัทร์  ประวันจะ,นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2   17  14  31 นางสาวโศรดา  นามแสง,นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
 17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3   16  14  30 นางขวัญนภา  คำมูลมาตย์
 18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4   17  14  31 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
19 MEP 3    13
 15  28 นางอรญา  โสภัณ,นางสาวณัฏฐ์พิริยา  โสภา
  รวม   84  68  152  
 20 ประถมศึกษาปีที่ 4/1      15   27  42 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี
 21 ประถมศึกษาปีที่ 4/2   19  21  40 นายสมชาติ  อภัย,นายสุรินทร์ ระมัง
 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/3   19  19  38 นางสาวอรทัย ผิวหอม
 23 ประถมศึกษาปีที่ 4/4   19  19  38 นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย 
 24 MEP 4  12  13  25 นางสาวจารุกัญญา ราชชมภู ,นายจารุวัฒน์ คุณทรัพย์สวัสดิ์
  รวม   84  99  183  
 25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1    15  24  39 นางนันทกา  แสนคำภา,นางฐิติยา  กอมาตย์
 26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2     19  20  39 นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
 27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3     18  19  37 นางนริชยา ศึกษา,นายเดชา  สุจริต
 28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4     20  19  39 นายชาญชัย  บัวผาย , นางสาววิลาสินี  อามาตย์
 29
MEP5
 14  16  30 นายพิชิต  โสภาวรรณ์,นายธนกร  คำเรืองศรี
  รวม
 86  98  184  
 30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1     18  21  39 นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2  17  18  35 นางอรทัย  นาคเสน,นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3   17  17  34 นางวันวิสาข์  ศรีวิไล,นายสมชาย  นาคเสน
 33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4   16  18  34 นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์,นางสาวสุภาพรรณ  บุญสิมมา
 34 MEP 6  6  12  18 นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี,นางสาวจุฑามาศ  ภูวะทิศ
  รวม   74  86  160  
    รวมทั้งหมด  527          532 1059      
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2565