ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ปีการศึกษา 2564   
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลการได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2564

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.64
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน64

---------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2563   
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2563

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน63

---------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2562   
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลการได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2562

ภาคผนวก 
 รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.62
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน62

---------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2561   
สารบัญ61

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน61

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการได้รับรางวัล61


ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.61
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 61 , 1 ต.ค 61
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน61ปีการศึกษา 2560   
สารบัญ60
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน60
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
ข้อมูลการได้รับรางวัล60

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.60
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 60 , 1 ต.ค 60
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ระดับประเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน60ปีการศึกษา 2559   
สารบัญ59
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลการได้รับรางวัล59

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 59 , 1 ต.ค 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ระดับประเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน59               ปีการศึกษา 2558   
สารบัญ58
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน58
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2558 
ข้อมูลการได้รับรางวัล58

ภาคผนวก 
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.58
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย 58 , 1 ต.ค 58
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน58