แหล่งการเรียนรู้และการใช้

แหล่งการเรียนรู้และการใช้

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461  โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด  โดยปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน   4  หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง  รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด   28  ห้อง  ห้องปฏิบัติการ   3  ห้อง  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  ส่วนห้องสมุดมีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 3,626 เล่ม จำแนก เป็น  9  ประเภท  สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียนสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551  คิดเป็นร้อยละ70 ของนักเรียนทั้งหมด  ต่ำสุดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  จำนวน  6   เครื่อง  มีนักเรียนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต  100   คนต่อวัน   และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์   ใช้ในการเรียนการสอน  16  เครื่อง คิดเป็นสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อเครื่อง  เท่ากับ   1  เครื่อง ต่อนักเรียน  60  คน
 
นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้

 


แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
 
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ทุกวัน
1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
3
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ทุกวัน
2. สถานีตำรวจ
3
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทุกวัน
3. วัดศรีภูเวียง
3
4. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50
4. ศูนย์การเรียนรู้อำเภอภูเวียง
10
5. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทุกวัน
5. อุทยานแห่งชาติภูเวียง
3
6. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุกวัน
6. ที่ทำการไปรษณีย์
3
7. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
ทุกวัน
7. ธนาคารออมสิน
3
8. เรือนเพาะชำ 50 8. ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง 3
9. หอประชุม ทุกวัน    
10. ห้องสหกรณ์โรงเรียน ทุกวัน    
11. สนามฟุตบอล ทุกวัน    
12. ห้องพยาบาล ทุกวัน