สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นราบ  ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  และ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  ซึ่งมีประชากรประมาณ  3,526  คน   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงพยาบาลภูเวียง   วัดศรีภูเวียง   โรงเรียนพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์   ห้องสมุดประชาชน  ที่ว่าการอำเภอภูเวียง    สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง   ร้านค้าต่าง ๆ  
 
การคมนาคม  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น  มีระยะทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ประมาณ  64   กิโลเมตร  และโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประมาณ  50  กิโลเมตร  การเดินทางสะดวกสบายเป็นถนนลาดยาง
 
อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน  คือ อาชีพค้าขาย  และด้านการเกษตร ได้แก่  ทำนา  ปลูกอ้อย  ปลูกผัก   เลี้ยงสัตว์  มีบางครัวเรือนที่รับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ
เดือนอ้าย เล่นว่าว
เดือนยี่ ทำบุญคุณข้าว
เดือนสาม เรียกขวัญข้าว   บุญข้าวจี่
เดือนสี่ บุญพระเวส   แห่กันหลอน
เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์   ผูกเสี่ยว
เดือนหก บุญบั้งไฟ
เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน   บวงสรวงปู่ตา
เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน
เดือนสิบ บุญข้าวสาก
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา   บุญกฐิน
เดือนสิบสอง บุญลอยกระทง
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ   70        ประกอบอาชีพ   ค้าขาย
ร้อยละ   95        นับถือศาสนา  พุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี   30,000  บาท
 
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ    มากมาย จากชุมชน  ผู้ปกครอง  คณะศิษย์เก่า ฯลฯ ซึ่งชุมชนก็ได้มีส่วนช่วยบริจาคสิ่งของและงบประมาณ ต่าง ๆ แก่ทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และยังมีส่วนช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ของ