โครงสร้างการบริหารองค์กร

โครงสร้างการบริหารองค์กร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คลิก>>

Qr code โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

-----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างกลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  คลิก>>

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล  คลิก>>

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ  คลิก>>

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป  คลิก>>

บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง   คลิก>>

-----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างสายชั้นเรียน

ปฐมวัย  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 1  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 2  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 3  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 4  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 5  คลิก>>

ประถมศึกษาปีที่ 6  คลิก>>

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program)  คลิก>>

-----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิก>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คลิก>>

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิก>>