ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คศ.3
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คศ.3
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ